• :

2019-03-12 11:06:03

Bi boneya salvegera pazdemin ya serhildana Qamislo      

Di tevahi diroka Suriye de kurdan weke hemu pekhateyen Suriye din .roleke mezin di rizgarkirin u avakirine Suriye de listin , yekemin kese ku li diji  dagirkeriya firansan rawesti u berxwadani li hember wan kir << YUSEF EL EZME >>bu her wiha <<IBRAHIM HENANO>> u bi dehan berxwaderen din yen ku bi lehengi li hember dagirkeriye ser kirin  ..

Le li beramberi we , recima BE`S hemu siyaseten nijadperesti u guhartina demografik pekani .. ji serjmartine be edalet de bigire ,ye ku bi sed hezaran kurd be nasname hest u kirin biyani di welate xwe de , heya pirojeya Cembera Erebi ye ku bi riya we , gunden erebi li seranseri sinora CIZIRe avakir u bi hezran hiktar , erden kurdan ji xwediyen we esasi destwerdan u radesti kucberen ereb yen ku di wir de bicihkirine kirin , her wiha naven gunden kurdan guhartin u kurd ji hemu mafen wan bepar hestin.

Ew siyasten nijadperesti u durxistine , yen ku ev sistemen desthilatdar li ser mezin bune berdewamkir  heya gihest asta binpekirinen rasterast u eskere  , dema ku erisi ser xelken me yen Qamslo kirin yen ku di listogeha fotbale de kombubun , u komkuji derheqe wan pekanin , bi dehan sehidbun , bi dehan ji birindarbun , u her wiha bi hezaran ji hatin girtin dema ku serhildan cekirin , heya xwastin wan bi ixanete tewanbarbikin.

Le hemu hewaldanen wan li hember edaleta doza me tekcun .

Kurden ku beseki esasi  ji mozeyika gele Surye ne , iro pirtir israrli ne ku xebaten  xwe yen diroki u nistimani li ser esase birateya gelan berdewambikin , u aloziya Suriye bi riya goftugoyen Suri –Suri careserbikin ji bo Suryeke demoqrat , pircandi ,ne navendi avabikin .